Titulná stránka  |  Slovenská verzia  |  English version
Rozpočet
      Home  |  Sitemap Utorok, 1/28/2020 

Informácie o projekte


V ostatných rokoch začali mnohé krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v rámci verejnej správy využívať nástroje, ktoré sú typické predovšetkým pre súkromnú sféru - strategické plánovanie, meranie a porovnávanie výkonnosti, riadenie či rozpočtovanie orientované na výkonnosť - na Slovensku označované ako programové rozpočtovanie. Jedným z hlavných dôvodov, ktoré viedli k takémuto rozhodnutiu, sa stal väčší záujem daňovníkov o využívanie verejných zdrojov, ktoré sú tvorené predovšetkým z ich daní a poplatkov.

Uvedené nástroje majú pomáhať voleným predstaviteľom (v prípade územnej samosprávy primátorom, starostom, predsedom samosprávnych krajov, poslancom) a manažérom (prednostom, riaditeľom odborných útvarov, riaditeľom rozpočtových či príspevkových organizácií zriadených obcou alebo VÚC) prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia, podložené kvalitnými informáciami, s cieľom čo najefektívnejšie využívať obmedzené verejné zdroje, zvyšovať kvalitu služieb verejnej správy poskytovaných obyvateľom a v neposlednom rade skvalitňovať komunikáciu s verejnosťou (obyvatelia miest a obcí, podnikatelia, záujmové združenia a pod.).

Podstatnou sa pritom stáva aj zodpovednosť (a jej zdokumentovanie) za dosahovanie výkonnosti, t.j. plnenie cieľov. Inými slovami, tieto nástroje o. i. pomáhajú merať a posudzovať úspešnosť verejnej správy pri riešení potrieb verejnosti, ktorá svojim spôsobom predstavuje jej „zákazníkov“.

Na úrovni ústrednej štátnej správy sa systém programového rozpočtovania v plnej miere zaviedol v roku 2004, počnúc ktorým rozpočtové kapitoly predkladajú svoje rozpočty aj v programovej štruktúre s cieľom zdôrazniť priority vlády vo forme zámerov a merateľných cieľov a tým aj prezentovať úspešnosť jednotlivých ministerstiev pri napĺňaní vládneho programu, ale aj ďalších úloh, ktoré im stavuje napríklad národná alebo legislatíva Európskej únie.

Od roku 2009 sa „povinnosť“ pripravovať tzv. programové rozpočty vzťahuje aj na jednotlivé subjekty územnej samosprávy - teda obce, mestá a vyššie územné celky - čo znamená, že rozpočty samosprávy pre roky 2009-2011 už budú obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samospráv. Tým sa podstatne zvýši informačná hodnota týchto dokumentov a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávy so skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočtoch ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.

V tejto súvislosti Ministerstvo financií SR spustilo v roku 2008 Projekt pilotnej implementácie programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy.

Cieľom projektu je prostredníctvom programových štruktúr formulovaných v pilotných subjektoch úspešne implementovať programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej územnej samospráve pre návrhy rozpočtov na roky 2009 – 2011.

Do projektu je zapojených 30 subjektov územnej samosprávy na území celého Slovenska - 3 samosprávne kraje, 3 krajské mestá, 13 okresných miest a 11 obcí (vrátane jednej mestskej časti).

Výber pilotných subjektov samospráv podliehal kritériu rôznej veľkosti zapojených subjektov a kritériu geografickej polohy v rámci územia Slovenskej republiky tak, aby boli výstupy projektu v budúcnosti dostupné pre ďalšie subjekty miestnej a regionálnej územnej samosprávy. Súčasťou projektu sa preto stal aj tento portál, ktorý obsahuje celú metodickú bázu spojenú s programovým rozpočtovaním na úrovni územnej samosprávy a všetky (aj parciálne) výstupy projektu, ktoré budú slúžiť, ako vzory pre ostatné subjekty samosprávy v rámci individuálnej implementácie systému a prípravy programových rozpočtov pre roky 2009-2011.

Prehľad do projektu zapojených subjektov

 

Obce Okresné mestá Krajské mestá Samosprávne kraje
Brestovany Banská Štiavnica Banská Bystrica Bratislava
Cígeľ Čadca Nitra Trnava
Ivanka pri Dunaji Gelnica Trenčín Žilina
Košice st. mesto Kežmarok    
Limbach Kysucké Nové Mesto    
Stankovce Levoča    
Tisovec Pezinok    
Topoľčianky Poltár    
Trávnica Prievidza    
Unín Senica    
Vyšný Hrušov Sobrance    
  Šaľa    
  Turčianske Teplice    

[ Späť ]