Titulná stránka  |  Slovenská verzia  |  English version
Rozpočet
      Home  |  Sitemap Utorok, 1/28/2020 

Základný metodický rámec


Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 31. júla 2006 uznesením č. 660 Návrh Programového vyhlásenia vlády SR (na roky 2006-2010), ktoré bolo následne 4. augusta 2006 schválené aj Národnou radou Slovenskej republiky.

V časti 2.1 Programového vyhlásenia vlády SR – Makroekonomický rámec, verejné financie a dane - sa vláda SR zaviazala, že v oblasti výdavkov verejných financií pristúpi k ich reforme s hlavným dôrazom na dôsledné programové rozpočtovanie. Súčasne si v súvislosti s inštitucionálnou reformou stanovila ciež implementova programové rozpočtovanie na všetkých úrovniach verejnej správy.

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnos parlamentom schválená novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podža ktorej sa zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 až 2011.

Pre úspešnú implementáciu programového rozpočtovania v miestnej a regionálnej územnej samospráve Ministerstvo financií SR ako metodickú pomôcku pripravilo štyri základné dokumenty:

  1. Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy. 
  2. Zborník obsahujúci príklady správne aj nesprávne formulovaných zámerov, ciežov a meratežných ukazovatežov miestnej a regionálnej územnej samosprávy. 
  3. Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význame pre zlepšenie rozhodovacieho procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí. 
  4. Prehžad najlepších príkladov rozpočtovania na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy.

Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy
Ciežom dokumentu je prezentova: prehžad základnej terminológie súvisiacej s programovým rozpočtovaním v SR, konkrétnu reálnu postupnos krokov formulovania programovej štruktúry, rozdelenie celkových výdavkov subjektov samosprávy do programov a častí programov, formulovanie zámerov, ciežov a meratežných ukazovatežov vychádzajúc zo strategického plánovania a dodržiavania logického rámca programu, popis podmienok, ktoré súvisia s úspešnou implementáciou programového rozpočtovania, zaraďovanie EÚ projektov do programových štruktúr. Manuál vychádza z Metodiky programového rozpočtovania Ministerstva financií SR platnej pre štátny rozpočet.

Zborník obsahujúci príklady správne aj nesprávne formulovaných zámerov, ciežov a meratežných ukazovatežov miestnej a regionálnej územnej samosprávy
Ciežom dokumentu je prezentova konkrétne príklady vízie, poslania, zámerov, ciežov a meratežných ukazovatežov (základné prvky strategického plánovania a programového rozpočtovania) a vzahy medzi nimi.

Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význame pre zlepšenie rozhodovacieho procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí
Ciežom dokumentu je popísa výhody a prínosy programového rozpočtovania pre zvýšenie kvality fungovania samosprávy, vysvetli zmenu v tvorbe rozpočtu miestnych a regionálnych samospráv, prezentova konkrétne príklady využívania programovaného rozpočtovania z aplikačnej praxe krajín OECD.

Prehžad najlepších príkladov rozpočtovania na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy
Ciežom dokumentu je prezentova a popísa najlepšie vzory súčasného rozpočtového procesu na miestnej a regionálnej úrovni územnej samosprávy.

[ Spä ]