Titulná stránka  |  Slovenská verzia  |  English version
Rozpočet
      Home  |  Sitemap Utorok, 1/28/2020 

Vzory regulácií rozpoctového procesu


Pre zvýšenie kvality rozpočtového procesu a jeho transparentnosti sa odporúča jeho štandardizácia. Súčasťou štandardizácie rozpočtového procesu je vytvorenie regulačného rámca, čo v praxi znamená vypracovanie smernice, všeobecne záväzného nariadenia, alebo iného podobného predpisu, ktorý určí a detailne popíše úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov rozpočtového procesu pri príprave, schvaľovaní, zmene, monitorovaní a hodnotení programového rozpočtu. Súčasťou takéhoto „predpisu“ by mali byť (môžu byť) aj štandardizované formuláre - napríklad formulár rozpočtovej požiadavky (ktorý použijú útvary pre predloženie svojich rozpočtových požiadaviek vrátane komentárov a súčasne v nich uvedú plánované ciele a merateľné ukazovatele, nielen plánované výdavky), formulár pre monitorovanie (pomocou ktorého útvary priebežne hodnotia nielen finančné plnenie rozpočtu, ale aj plnenie stanovených cieľov) či formulár pre hodnotenie (pomocou ktorého útvary hodnotia ročný vývoj výdavkov a splnenie stanovených cieľov za rozpočtový rok).

Rozpočtový harmonogram (rozpočtový kalendár) je praktický nástroj pre definovanie úloh subjektov rozpočtového procesu a termínov plnenia týchto úloh - vo fáze prípravy rozpočtu, jeho schvaľovania, zmeny, monitorovania a hodnotenia (vrátane prípravy záverečného účtu). Rozpočtový harmonogram môžeme považovať za akúsi vizuálnu prezentáciu vytvoreného regulačného rámca, ktorý navyše obsahuje termíny plnenia v predpise definovaných úloh. Harmonogram pritom neslúži (nemusí slúžiť) len úradu, resp. ďalším subjektom rozpočtového procesu. Ako verejný dokument (zverejnený napr. aj na webovej stránke úradu, úradnej tabuli a pod.) umožňuje aj verejnosti sledovať rozpočtový proces samosprávy, uplatňovať svoje potenciálne návrhy (čo sa deje aj v súčasnosti v niektorých mestách napríklad prostredníctvom Výborov mestských častí pri príprave rozpočtu), získavať informácie o prerokovaní monitorovacích alebo hodnotiacich správ a pod.

Prehľad vzorov regulácií a rozpočtových harmonogramov:

OBCE

OKRESNÉ MESTÁ

   
Brestovany Turčianske Teplice

Regulácia

Regulácia

Stankovce

Harmonogram

Regulácia

Šaľa

Harmonogram

Regulácia

Topoľčianky

Harmonogram

Regulácia

Formulár rozpočtovej požiadavky

Tisovec

Formulár monitorovacej správy

Regulácia

Formulár hodnotiacej správy

Vyšný Hrušov Poltár

Regulácia

Regulácia

Harmonogram

Levoča
Ivanka pri Dunaji Regulácia

Regulácia

 
Trávnica  
Regulácia  

KRAJSKÉ MESTÁ

VÚC

 
Banská Bystrica

Vzor regulácie

Regulácia

Vzor harmonogramu

Trenčín  

Harmonogram

 

[ Späť ]